Regulamin

Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze strony internetowej i usług wydawnictwa EscapeMagazine.pl, zwanej dalej Serwisem. 
Właścicielem oraz administratorem Serwisu jest firma Atomweb.pl (zwana dalej Administratorem): ul. Kutrzeby 17c lok. 24, 62-300 Września, NIP: 7891605948, REGON: 301467386, adres e-mail: kontakt@escapemagazine.pl.

1. Wymagania techniczne
1.1. Aby w pełni skorzystać z Serwisu, w tym także z Zamówienia w Serwisie, wymagane jest: 
a) posiadanie adresu e-mail oraz możliwości odbioru wiadomości wysyłanych przez Serwis na ten adres (potrzebne do realizacji Zamówienia lub rejestracji w serwisie), 
b) korzystanie z przeglądarki internetowej z aktywną obsługą cookies oraz JavaScript (domyślnie każda przeglądarka ma te usługi aktywne), 
c) posiadanie programu odczytującego pliki w formacie PDF oraz umiejętność korzystania z tego typu programów.

2. Przedmiot sprzedaży
2.1. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie, w oparciu o Licencję, są: 
a) Usługi – książki elektroniczne (ebooki) w formacie plików PDF, zwane dalej Usługą; plik można odczytać na każdym urządzeniu, które odczytuje pliki PDF, czyli np. komputer PC lub komputer przenośny, niektóre modele telefonów komórkowych, czytniki książek elektronicznych.
b) Produkty – książki tradycyjne, papierowe.
2.1.1. Zamówienia na Usługi realizowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.1.2. Zamówienia na Produkty realizowane są za pośrednictwem dostawcy “Poczta Polska S.A.”.

3. Licencja na Usługi i Produkty
3.1. Usługi i Produkty sprzedawane w Serwisie podlegają Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83). 
3.2. Usługi sprzedawane w Serwisie mają postać zabezpieczonych plików PDF (znak wodny oraz brak możliwości: kopiowania treści, drukowania, edycji). Na pobranie pliku Użytkownik ma 30 dni od opłacenia zamówienia. Limit pobrań wynosi 10 pobrań. Po pobraniu pliku Użytkownik może bez ograniczeń ilościowych i czasowych korzystać z pliku. Użytkownik powinien zadbać we własnym zakresie o kopię zapasową pliku.
3.3. Usługi udostępniane w formie bezpłatnej, w tym także bezpłatne fragmenty płatnych publikacji, mają postać plików PDF, częściowo zabezpieczonych. 
3.4. W przypadku Usług Użytkownik jest uprawniony do sporządzenia kopii zapasowej, w takiej formie, aby nie naruszała ona praw autorskich. 
3.5. W przypadku Usług Użytkownik nie jest uprawniony do: 
a) odsprzedaży, 
b) jakiegokolwiek rozpowszechniania samej Usługi lub jej treści, 
c) ingerowania w treść i zawartość Usługi, 
d) usuwania zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych przez Serwis. 
3.6. W przypadku Produktu Użytkownik nie jest uprawniony do: 
a) jakiegokolwiek rozpowszechniania Produktu lub treści Produktu, 
b) ingerowania w treść i zawartość Produktu, 
c) usuwania oznaczeń naniesionych przez Serwis. 
3.7. Użytkownik dokonując zakupu nie zakupuje praw majątkowych, a jedynie możliwość zapoznania się z treścią i wykorzystanie wiedzy wynikającej z treści. Oznacza to, że przypadku naruszenia warunków Licencji, roszczenia będą kierowane wobec osoby, której dane indentyfikujące znajdują się na znaku wodnym. 

4. Sprzedaż Usług przez inne podmioty
4.1. Serwis nie udostępnia możliwości sprzedaży swoich Usług (w jakiejkolwiek formie) przez inne podmioty. Jeśli Użytkownik ma wątpliwości co do innego podmiotu, na którym znajdują się Usługi lub Produkty Serwisu, powinien natychmiast powiadomić Serwis. 

5. Składanie Zamówienia
5.1. Na stronie Serwisu Użytkownik może dokonać złożenia Zamówieniana Usługi i/lub Produkty. Użytkownik nie musi dokonywać Rejestracji, aby dokonać Zamówienia. 
5.2. Nie ma możliwości dokonania Zamówienia bezpłatnych Usług lub Produktów. 
5.3. Składając Zamówienie, Użytkownik zobowiązuje się do przeczytania (lub odsłuchania), zrozumienia oraz zaakceptowania treści zawartych w e-mailach przesyłanych przez Serwis i widocznych w Serwisie, podczas dokonywania Zamówienia. 
5.4. Aby Zamówienie zostało zrealizowane, Użytkownik musi złożyć Zamówienie w Serwisie, poprzez skorzystanie z odpowiednich opcji dostępnych w Serwisie, poprawne wypełnienie formularza Zamówienia oraz opłacenie Zamówienia w sposób wybrany podczas składania Zamówienia. Serwis nie realizuje Zamówień w inny sposób niż sposób wybrany podczas składania Zamówienia. 
5.5. Składając Zamówienie na Usługę, Użytkownik: 
a) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz 883) w zakresie, który umożliwia zrealizowanie Zamówienia oraz Czynności Poboczne, ściśle związane z Zamówieniem (np. przesłanie informacji o erracie Usługi); czynności Poboczne nie mają żadnego związku z prenumeratą newslettera. 
b) zgłasza żądanie rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie przez Użytkownika od Umowy (patrz: punkt 9 Regulaminu).
5.6. Składając Zamówienie na Produkt, Użytkownik: 
a) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz 883) w zakresie, który umożliwia zrealizowanie Zamówienia oraz Czynności Poboczne, związane z Zamówieniem (np. przesłanie informacji o erracie Usługi); czynności Poboczne nie mają żadnego związku z prenumeratą newslettera.

6. Newsletter
6.1. Użytkownik może zaprenumerować wiadomości (Newsletter) z Serwisu, w którym będzie informowany o nowościach wydawniczych, konkursach, promocjach itp. 
6.2. Prenumerata newslettera nie jest obowiązkowa i nie ma żadnego wpływu na możliwość i/lub realizację Zamówienia. 
6.3. Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z prenumeraty Newslettera. 

7. Opłacenie Zamówienia
7.1. Za zamówienia można zapłacić zwykłym przelewem bankowym lub poprzez system płatności PayU SA. 
7.2. Istnieje możliwość samodzielnej zmiany formy płatności. 
7.3. Wszystkie ceny zawierają podatek od towarów i usług. 

8. Realizacja Zamówień 
8.1. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od formy płatności. Czas realizacji waha się od 3 minut (płatność typu mTransfer i inne tzw. “szybkie przelewy”) do 3 dni (np. nadanie przelewu w okienku pocztowym). Szczegółowe informacje dotyczące czasów realizacji (dla wszystkich form płatności), podane są w opisie produktu.
8.2. Zamówienie zostaje zrealizowane w chwili przesłania do Użytkownika wiadomości e-mail z odnośnikiem do opłaconego Zamówienia.
8.2.1. W przypadku braku dostępu do adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas składania Zamówienia lub błędnie podanego przez Użytkownika adresu podczas składania Zamówienia albo oznaczeniu przesyłki jako spam przez dostawcę usług e-mail, z którego usług korzysta Użytkownik, Administrator po otrzymaniu informacji droga e-mailową od Użytkownika, w miarę swoich możliwości postara się dostarczyć Zamówienie na inny adres e-mail.
8.2.2. Produkty dostarczane są bezpłatnie na terenie Polski. W innych przypadkach prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów (przewoźnik, typ dostawy itp.) i kosztów dostawy, które ponosi klient (koszty ustalane są w oparciu o cenniki dostępne na stronach przewoźników wybranych przez klienta).
8.3. Na pobranie pliku Użytkownik ma 30 dni od opłacenia zamówienia. Limit pobrań wynosi 10 pobrań. Po pobraniu pliku Użytkownik może bez ograniczeń ilościowych i czasowych korzystać z pliku. Użytkownik powinien zadbać we własnym zakresie o kopię zapasową pliku.
8.4. Każde Zamówienie jest rejestrowany w bazie, a Usługi zawierają dane identyfikujące Użytkownika.

9. Odstąpienie od Umowy, reklamacje, rozwiązywanie sporów
9.1. Użytkownik będący konsumentem (konsument to pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów w CEiDG) ma prawo do odstąpienia od Umowy zakupu Produktu w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania (Dz.U. 2014 poz. 827). Informację o odstąpieniu (przykładowy formularz) oraz Produkt należy odesłać pocztą tradycyjną. Koszty odesłania zostaną Użytkownikowi zwrócone. Powyższe prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w przypadku Usługi, jeśli wyraził zgodnę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
9.2. Jeżeli Usługa lub Produkt ma wadę, Użytkownik będący konsumentem może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Serwis niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą Usługę lub Produkt na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Usługi lub Produktu z wadą pozostaje do wartości Usługi lub Produktu bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna;
b) żądać wymiany Usługi lub Produktu na wolne od wad albo usunięcia wady. Serwis jest zobowiązany wymienić wadliwą Usługę lub Produkt na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
9.2.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną na adres: kontakt@EscapeMagazine.pl lub listownie na adres: Atomweb.pl, ul. Kutrzeby 17c lok. 24, 62-300 Września.
9.2.2. Serwis niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni, ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o dalszym postępowaniu.
9.3. Zgodnie z Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Serwis informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (m.in. Rzecznicy Praw Konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php). Serwis informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.

10. Polityka prywatności
10.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Serwis jako Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
10.1.1. Realizacji złożonego zamówienia – Użytkownik składając zamówienie w Serwisie podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy (jeśli zamawia Produkty), nr telefonu. Podanie tych danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić realizację Zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
10.1.1.1. W celu realizacji Zamówienia Serwis może przekazać dane osobowe Użytkownika tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy (jeśli zamawia Produkty), nr telefonu, osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie w celu nadania oraz dostarczenia przesyłki (Poczta Polska S.A., InPost Paczkomaty sp. z o.o., Sendit sp. z o.o., Furgonetka sp. z o.o.) oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności (PayU S.A.) w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
10.1.2. Analizy i statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności. Administrator korzysta z Google Analytics – służy do prowadzenia statystyk dla witryny; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Cookies ma ważność 2 lata. 
10.1.3. Potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.
10.2. Administratorem danych osobowych jest Administrator (dane dostępne są na początku Regulaminu). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.
10.3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
10.4. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.5. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.6. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, dla celów marketingowych przez Administratora w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Serwisie, zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w dowolnym momencie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.7. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.8 Serwis wykorzystuje cookies – plik tekstowy, dzięki któremu Użytkownik zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na stronie (w tym naliczanie prowizji z programu partnerskiego). Pliki cookies są domyślnie akceptowane przez wszystkie przeglądarki internetowe. Użytkownik może zmienić ustawienia w swojej przeglądarce i nie akceptować cookies. Administrator korzysta też z cookies dla Google Analytics – służy do prowadzenia statystyk dla witryny; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Cookies ma ważność 2 lata.
10.9. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika:
10.9.1. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
10.9.2. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

11. Postanowienia końcowe
11.1. Serwis dołożył wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu odbywało się w sposób prawidłowy oraz informacje zawarte w publikacjach były kompletne i rzetelne.
11.2. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych, Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Serwisu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie, będą realizowane natychmiast po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.